Rev. Suzanne B. Zampella

November 20, 2022

Ephesians 6:10-20
Psalm 59

Rev. Suzanne B. Zampella

December 4, 2022

Philippians 2:1-18
Isaiah 6:1-6

Rev. Suzanne B. Zampella

November 5, 2022

1 John 1:5--2:6
Matthew 18:23-34

Rev. Suzanne B. Zampella

November 13, 2022

James 1:2-15
Matthew 4:1-11

Rev. Suzanne B. Zampella

October 23, 2022

Colossians 1:9-20
Job 38:1-7, 31-35, 39:26-40, 40:1-8, 42:1-6

Rev. Suzanne B. Zampella

October 30, 2022

Deuteronomy 8:1-20
Matthew 6:24-34

Rev. Suzanne B. Zampella

September 4, 2022

1 Corinthians 12:12-50
Ephesians 4:1-16

Rev. Suzanne B. Zampella

September 18, 2022

Matthew 6:5-15
Ephesians 6:10-20